ca.neu.ac.th คณะนิเทศศาสตร์  | 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นคณะวิชาที่ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4ปี ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ในปีการศึกษา 2533  ต่อมาในปีการศึกษา 2537 จึงได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4 ปี ในสาขาวิชาการหนังสือพิมพ์

                เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป  และเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่อยมาจนถึงในปัจจุบัน  ในปีการศึกษา  2545     คณะนิเทศศาสตร์ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเปิดสอนใน  3  กลุ่มวิชา  คือ  กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  กลุ่มวิชาการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ  และกลุ่มวิชาการสื่อสารเพื่อการบริหาร

                คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาถาวรในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต      จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่  2549 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะฯ ได้มีการเรียนการสอนทั้งวิชาของคณะฯ และวิชาบริการวิชาการสำหรับนักศึกษาและบุคคลกร ในการเผยแพร่และผลิตสื่อต่าง ๆ  เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความทันสมัยและเหมาะสมกับยุคปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2555

                นอกจากด้านวิชาการแล้วยังได้ส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัยฯ และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและเป็นการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษา และได้มีการจัดตั้งชมรมถ่ายภาพและการข่าว ขึ้นโดยเปิดรับสมาชิกจากนักศึกษาทุกคณะ